Niepokonani 3

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie informuje, że realizuje projekt konkursowy „NIEPOKONANI 3” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel projektu: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 48 klientów (24 osoby w pierwszej edycji 01.2020-12.2020 i 24 osoby w drugiej edycji 01.2021-12.2021) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej.

 

Grupa docelowa projektu: liczy 48 osób (32 kobiety i 16 mężczyzn) w wieku 18-65 lat. Są to osoby wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem lub osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, w szczególności: pozostające bez zatrudnienia - osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo. Większość to osoby o niskich kwalifikacjach (ale nie wykluczamy możliwości udziału osób z wyższym wykształceniem), posiadające niewielkie gospodarstwa rolne, osoby z niepełnosprawnością.

 

Główne rezultaty projektu: 48 osób z Gminy Krzywda będzie miało szansę na zmianę status na rynku pracy. Ponadto projekt przyczyni się do wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji, a także do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie na rzecz włączenia społecznego.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 

 • Aktywna integracja o charakterze społecznym i edukacyjnym

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne;

 

 • Aktywizacja integracja o charakterze zawodowym

 • diagnoza i opracowanie indywidualnego planu działania;

 • indywidualne doradztwo zawodowe;

 • szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji zawodowych dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy;

 • 6 m-czne staże zawodowe;

 • stypendium szkoleniowe;

 

 • Praca socjalna

 • Zasiłki przyznane w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

 

 

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 1 025 656,00 zł
Kwota dofinansowania: 871 807,60 zł

Rekrutacja do projektu: od stycznia 2020 r. oraz od stycznia 2021 r. i potrwa do końca danego roku lub do momentu zakwalifikowania 24 osób w każdym roku.Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu (GOPS) ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda lub pod nr telefonu 25 7551289

 

 

 

 

Artykuły

Informacja - Niepokonani 3 II edycja

 

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zaprasza klientów GOPS w Krzywdzie do udziału II edycji projektu pn. „Niepokonani 3”. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18-65 lat wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem lub osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, w szczególności: pozostające bez zatrudnienia - osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo. Większość to osoby o niskich kwalifikacjach (ale nie wykluczamy możliwości udziału osób z wyższym wykształceniem), posiadające niewielkie gospodarstwa rolne, osoby z niepełnosprawnością.

II edycja projektu będzie realizowana w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Wsparciem zostanie objętych 24 osoby.

 

31 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja - Niepokonani 3 II edycja

Zapytanie - badania lekarskie

Gmina Krzywda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania ofert w zakresie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badań lekarskich dla uczestników projektu „Niepokonani 3” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działani

e 11.1 Aktywne włączenie

26 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie - badania lekarskie

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 1/N3/2020

Gmina Krzywda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) na realizację usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów z tematyki: pracownik biurowy z obsługą komputera, sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, kucharz małej gastronomii dla 24 Uczestników Projektu „Niepokonani 3” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.Termin składania ofert: do 18.06.2020 r.

 

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 1/N3/2020