Ogłoszenie o zamówieniu Nr 1/N3/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 czerwca 2020

Gmina Krzywda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) na realizację usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów z tematyki: pracownik biurowy z obsługą komputera, sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, kucharz małej gastronomii dla 24 Uczestników Projektu „Niepokonani 3” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.Termin składania ofert: do 18.06.2020 r.