Informacja - Niepokonani 3 II edycja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 grudnia 2020

 

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zaprasza klientów GOPS w Krzywdzie do udziału II edycji projektu pn. „Niepokonani 3”. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18-65 lat wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem lub osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, w szczególności: pozostające bez zatrudnienia - osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo. Większość to osoby o niskich kwalifikacjach (ale nie wykluczamy możliwości udziału osób z wyższym wykształceniem), posiadające niewielkie gospodarstwa rolne, osoby z niepełnosprawnością.

II edycja projektu będzie realizowana w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Wsparciem zostanie objętych 24 osoby.

 

 

Planowane wsparcie:

Aktywna integracja o charakterze społecznym i edukacyjnym

  • indywidualne poradnictwo psychologiczne;

Aktywizacja integracja o charakterze zawodowym

  • diagnoza i opracowanie indywidualnego planu działania;

  • indywidualne doradztwo zawodowe;

  • szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji zawodowych dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy;

  • 6 m-czne staże zawodowe;

  • stypendium szkoleniowe;

Praca socjalna

  • zasiłki przyznane w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie pod numerem tel. 25 7551289

Osoba do kontaktu:

Aneta Walo – koordynator

Zgłoszenia można składać w formie deklaracji uczestnictwa (stanowiącej załącznik do niniejszej informacji) do dnia 15 stycznia 2021 r., po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie.

 Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

 Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetważanie danych osobowych w zbiorach