Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miło nam poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krzywdzie rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Adamowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Serokomli, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie. Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 284 klientów (185 kobiet, 99 mężczyzn w tym 20 osób z niepełnosprawnościami) w/w gmin do końca XII 2022r.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
1. Aktywna integracja o charakterze społecznym (mediacje rodzinne terapia rodzinna, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychologiczne dziecięce, poradnictwo w zakresie problemów alkoholowych, poradnictwo w zakresie przemocy domowej, poradnictwo prawne, poradnictwo w zakresie logopedii)

2. Aktywna integracja o charakterze edukacyjnym i zawodowym(poradnictwo zawodowe indywidualne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe)

3. Pracę socjalną i zasiłki

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 31.12.2022r.

Całkowita wartość projektu: 1 036 775,00 zł

Środki wspólnotowe: 881 258,75 zł

Wkład własny: 155 516,25 zł 

W celu udziału w projekcie należy się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie i złożyć deklarację o chęci skorzystania z usług wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności i o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie