Deklaracja Dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Deklaracja dostępności serwisu internetowegoDeklarujemy podjęcie czynności mających na celu zapewnienie dostępności niniejszej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszego serwisu internetowego. Strona internetowa winna być zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 15.10.2015 r.

 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.10.2015 r.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 20.03.20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda

NIP: 825-10-37-594

Regon: 005183347

Bank Spółdzielczy w Krzywdzie

66 9203 0002 0000 1209 2000 0010

Telefon: (025)755-12-89

Fax: (025)755-12-89

E-mail: gops@gminakrzywda.pl

Strona internetowa: http://gops.gminakrzywda.pl

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

PgUp przewinięcie strony w górę

PgDn - przewinięcie strony w dół

Home - przejście na górę strony

End - przejście na dół strony

Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony

Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony

Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości stronyDostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych:

 Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od strony ul. Kolejowej(fontanny) przeznaczone dla gości i wejście od strony parkingu.

Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

Przy schodach na piętro znajduje się tablica informująca o rozmieszczeniu pokoi w budynku.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma dostępu do tłumacza języka migowego

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej gops.gminakrzywda.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.