Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda”.

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2021r. do 30.04.2023r.

Uczestnikami projektu będzie 90 osób, w tym osoby niepełnosprawne, osoby w wieku poprodukcyjnym 60+, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie Gminy Krzywda.