Stypendia szkolne i zasiłek szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMATOR

Stypendia szkolne i zasiłek szkolny 2021/2022

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia);

 • dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
  - z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenia;
  - z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło - umowa, rachunek lub oświadczenie;
  - z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu emerytalnego;
  - z tytułu zasiłku dla bezrobotnych - zaświadczenie PUP lub oświadczenie;
  - zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;

 • dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
  - działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  - działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;

 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;

 • w przypadku korzystania z pomocy GOPS oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

 • dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych;

 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

W celu otrzymania zasiłku szkolnego należy złożyć wniosek oraz dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWDZIE może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.


Na potrzeby prowadzonego postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

 

 INFORMACJE DODATKOWE

 Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.09.2021 r. do dnia 15.09.2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie.

Wnioski złożone po 15.09.2021 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 KRYTERIUM DOCHODOWE

W roku szkolnym 2021/2022 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł. netto, zaś od 01.01.2022 r. - 600,00 zł. netto.

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystane stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 • faktur VAT,

 • imiennych rachunków,

 • imiennych biletów miesięcznych,

 • innych imiennych dowodów wpłaty,

 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.


Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

 • nazwę wystawcy,

 • datę wystawienia/sprzedaży,

 • imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),

 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,

 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.