Stypendia szkolne i zasiłek szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMATOR

Stypendia szkolne i zasiłek szkolny 2023/2024

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia);

 • dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
  - z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenia;
  - z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło - umowa, rachunek lub oświadczenie;
  - z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu emerytalnego;
  - z tytułu zasiłku dla bezrobotnych - zaświadczenie PUP lub oświadczenie;
  - zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;

 • dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
  - działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  - działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;

 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;

 • w przypadku korzystania z pomocy GOPS oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

 • dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych;

 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

W celu otrzymania zasiłku szkolnego należy złożyć wniosek oraz dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWDZIE może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.


Na potrzeby prowadzonego postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

 

 INFORMACJE DODATKOWE

 Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.09.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie.

Wnioski złożone po 15.09.2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 KRYTERIUM DOCHODOWE

W roku szkolnym 2023/2024 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 600,00 zł. netto.

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystane stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 • faktur VAT,

 • imiennych rachunków,

 • imiennych biletów miesięcznych,

 • innych imiennych dowodów wpłaty,

 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.


Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

 • nazwę wystawcy,

 • datę wystawienia/sprzedaży,

 • imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),

 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,

 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.