Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe obejmujące szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń/kursów

14 maja 2021

Zapytanie - badania lekarskie

Gmina Krzywda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania ofert w zakresie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badań lekarskich dla uczestników projektu „Niepokonani 3” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie

26 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie - badania lekarskie

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 1/N3/2020

Gmina Krzywda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) na realizację usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów z tematyki: pracownik biurowy z obsługą komputera, sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, kucharz małej gastronomii dla 24 Uczestników Projektu „Niepokonani 3” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.Termin składania ofert: do 18.06.2020 r.

 

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 1/N3/2020