Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie informuje, że realizuje projekt „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Partnerzy Projektu:

  • Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

  • Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

  • Gmina Gościeradów

  • Gmina Urzędów

  • Gmina Krzywda

  • Gmina Stanin

Okres realizacji projektu: od 01.07.2021r. do 30.06.2023 r.

 

Grupę docelową projektu stanowi 230 osób (154 kobiety i 76 mężczyzn) z gm. Urzędów, Gościeradów, Stanin, Krzywda, w tym: 100 os. z niepełnosprawnościami/ niesamodzielne; 120 opiekunów faktycznych i ich otoczenie; 6 opiekunek os. niesamodzielnych/OzN, 2 asyst. Osobistych ON.

 

Cel projektu – Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych w gminach Urzędów i Gościeradów (powiat kraśnicki) oraz gminach Stanin i Krzywda (powiat łukowski) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych, rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz tworzenie warunków do opieki domowej, m.in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.ZADANIA:

1. Rozwój środowiskowych form pomocy

W ramach projektu 230 Uczestników Projektu będzie mogło skorzystać z:

- poradnictwa psychologicznego indywidualnego;

- poradnictwa w zakresie terapii;

- usług w zakresie poradnictwa prawnego;

- pracy socjalnej.

 

2. Kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych

- Szkolenie dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki i pielęgnacji osób zależnych

 

3. Kompleksowe wsparcie dla opiekunów/opiekunek zawodowych/AOON

- Szkolenie dla opiekunek/AOON

- zatrudnienie opiekunek/AOON (łącznie 6 opiekunek+2 AOON)

 

4. Aktywne i środowiskowego formy pomocy i samopomocy

W ramach projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia i pomocy ze strony animatorów i mentorów projektu.

 

5. Pomoc w tworzeniu odpowiednich warunków opieki domowej

Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w gminie Stanin dla mieszkańców powiatu łukowskiego oraz w gminie Gościeradów dla powiatu kraśnickiego.

 

KONTAKT:

Biuro Projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

Sekretariat: 81 529 76 50,

e-mail: rops@lubelskie.plPartner – Gmina Krzywda

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

ul. Łukowska 20

21-470 Krzywda

tel: (25) 755 12 89

e-mail: gops@gminakrzywda.pl