Niepokonani 4

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 48 klientów GOPS w Krzywdzie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej do końca września 2023 r.

 

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18-65 lat, wykluczone w tym dotknięte ubóstwem lub osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie. Osoby w wieku aktywności zawodowej, w szczególności: pozostające bez zatrudnienia – osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, większość to osoby z niskimi kwalifikacjami (ale nie wykluczamy możliwości udziału osób z wyższym wykształceniem), zakładamy również udział osób posiadających niewielkie gospodarstwa rolne, korzystające z pomocy społecznej.

 

Termin realizacji: 1 kwietnia 2022 r. – 30 września 2023 r.

 

Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 36

  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 10

  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 17

 

Całkowita wartość projektu: 1 035 976,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 880 579,60 zł

 

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu (GOPS) ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda lub pod nr telefonu 25 7551289