Rekrutacja uczestników do projektu „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2021

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE

AKTYWNY I POGODNY SENIOR W GMINIE KRZYWDA”

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Projekt pt. Aktywny i pogodny senior w Gminie KrzywdaNr: RPLU.11.02.00-06-0123/20 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2. Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. – 30.04.2023 r.

 3. Obszar realizacji projektu obejmuje gminę Krzywda.

 4. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 90 osób starszych (75 kobiet i 15 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez świadczenie zintegrowanych usług społecznych w miejscu zamieszkania oraz świadczenie usług w Klubie Seniora.

 5. Niniejszym regulamin określa kryteria rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.

 6. Wsparcie świadczone w projekcie jest bezpłatne dla uczestników

 7. Klub Seniora będzie funkcjonował w trzech lokalizacjach i liczył będzie 90 uczestników w wieku powyżej 60 roku życia: Bibliotece w Krzywdzie – 30UP, Filia Biblioteki w Hucie Dąbrowie – 30 UP, Filia Biblioteki w Okrzei – 30 UP.

 8. Budynki przeznaczone na zajęcia w klubie seniora posiadają ogrzewanie, dostęp do bieżącej wody, wyposażone kuchnie oraz toalety wewnątrz budynku i są dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

 

 

§ 2

DEFINICJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

Projekt – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone objęte współfinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 

Beneficjent/Wnioskodawca/Projektodawca – Gmina Krzywda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie, czyli podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu oraz którego projekt wybrano do dofinansowania, pozostający stroną umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Instytucją Pośredniczącą.

 

Partner Projektu – Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin.

 

Biuro projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda

Usługi społeczne – są to usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym, do których należą m.in:

 1. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem;

 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (usługi w zakresie rehabilitacji/fizjoterapii) - to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane osobom wymagającym pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym;

 

Klub Seniora – to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów.

 

 

§ 3

ZAKRES WSPARCIA

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

 1. Usługi społeczne dla 30 osób (24 kobiet, 6 mężczyzn) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym w miejscu zamieszkania:

 • Usługi w zakresie rehabilitacji/fizjoterapii,

 • Usługi opiekuńcze;

 1. Rozwój środowiskowych form pomocy, samopomocy i wsparcia środowiskowego:

 • Warsztaty aktywizacyjne z zakresu kultury fizycznej,

 • Warsztaty informatyczne,

 • Warsztaty z rękodzieła,

 • Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy,

 • Warsztaty z pielęgnacji i wizerunku,

 • Doradztwo z dietetyki,

 • Wyjazd do teatru do Warszawy,

 • Wyjazdy do kina,

 • Wsparcie specjalistów ds. kultury zajęć w klubie seniora,

 • Cykliczne spotkania / kawiarenka,

 • Animacja zajęć w klubie seniora,

 • Usługi psychologiczne,

 • Poradnictwo prawne,

 • Poradnictwo rodzinno - socjalne.

 

§4

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Projekt skierowany jest do 90 osób starszych (75 kobiet i 15 mężczyzn) w tym 20 osób niepełnosprawnych, w wieku poprodukcyjnym (wg definicji GUS), z terenów wiejskich, zamieszkujących w rozumienia kodeksu cywilnego w woj. lubelskim w gminie wiejskiej Krzywda.

 

 1. Okres realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach projektu, określony w niniejszym regulaminie jest nie dłuższy niż data końcowa realizacji projektu.

 

 1. Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie w okresie, w którym jego stan zdrowia i sytuacja społeczno – ekonomiczna uzasadnia potrzebę pobierania wsparcia.

 

 1. W przypadku zmiany sytuacji zdrowotnej lub społeczno – ekonomicznej na lepszą, skutkującej nie spełnianiem kryteriów określonych w niniejszym regulaminie, udzielane wsparcie może ulec skróceniu, na podstawie wywiadu środowiskowego
  i decyzji Beneficjenta.

 

 1. Uczestnik projektu może utracić prawo do wsparcia (być skreślonym z listy uczestników projektu) również w przypadku utrudniania realizacji czynności personelowi projektu i/lub beneficjenta, nie przestrzeganie obowiązujących
  w projekcie regulaminów oraz prawa i wytycznych.

 

 1. Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, zainteresowane udziałem
  w projekcie, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, wskazane w niniejszym regulaminie i spełniają wymagane kryteria dostępu:

 

 1. Osoby, które mieszkają na terenie gminy Krzywda w woj. lubelskim (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które mają ukończone 60 lat są w wieku poprodukcyjnym (wg definicji GUS), z terenów wiejskich, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego w woj. lubelskim w gminie wiejskiej Stanin,

 2. Działaniami zostanie objęte również otoczenie ­rodziny osób uczestniczących w projekcie (dotyczy spotkań integracyjnych i międzypokoleniowych), których udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

 1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa projekcie, spełniające następujące kryteria:

  1. Kryteria obligatoryjne:

   1. Osoby niepełnosprawne lub osoby w wieku poprodukcyjnym 60+ zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

   2. Zamieszkanie w województwie lubelskim na terenie gminy Krzywda
    w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
    ;

   3. Dostarczenie kompletu dokumentów przez osoby zainteresowane skorzystaniem z wsparcia w ramach projektu.

  2. Kryterium pierwszeństwa:

   1. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psych., w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

   2. Zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego - wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,

   3. Osoby niepełnosprawne i niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego z ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tj. na osobę samotnie gospodarującą do kwoty 1051,50 zł lub na osobę żyjącą w rodzinie do kwoty 792 zł).

   4. Osoby w wieku poprodukcyjnym, zamieszkujące na terenie rewitalizowanym.

   5. Osoby korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała/uje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących).

  3. Kryteria preferencji – waga 4 pkt za każdy przypadek

   1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020,

   2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

   3. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),

   4. osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

   5. osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego,

   6. osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ,

   7. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
    w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
    w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
    z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
    i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
    i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020,

 

  1. dodatkowej preferencji – waga 3 pkt: zamieszkanie na obszarze rewitalizacji gminy Krzywda (zgodnie z założeniami Planu Rewitalizacji)

Przy spełnieniu powyższych kryteriów decyduje suma punktów uzyskanych na podstawie kryteriów opisanych szczegółowo powyżej, przy czym w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające kryterium pierwszeństwa,
a następnie spełniające kryteria preferencji i dodatkowej preferencji.

 1. Na podstawie oceny formularzy zgłoszeniowych zostaną stworzone lista uczestników i rezerwowa. Osoby zakwalifikowane będą poinformowane o udziale w projekcie i zapoznane z harmonogramem działań. Zrekrutowanych zostanie 90 osób, które będą korzystać wymiennie z poszczególnych rodzajów wsparcia, a w niektórych wszyscy. Organizator zastrzeże sobie prawo przedłużenia terminu rekrutacji lub wyznaczenia kolejnego naboru kandydatów aż do czasu zakwalifikowania grupy spełniającej wartości założone dla grupy uczestników projektu. Z wyłonionymi uczestnikami organizator skontaktuje się drogą telefoniczną. W przypadku, gdy liczba osób chętnych, spełniających kryteria projektu przewyższy liczbę miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

 2. Osoba niesamodzielna dokonuje zgłoszenia do udziału w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie w wersji papierowej kompletnej, to jest: wypełnionej i podpisanej, dokumentacji rekrutacyjnej. Dokumentacja rekrutacyjna może zostać złożona przez osoby niesamodzielne lub w ich imieniu przez ich opiekunów prawnych. Na dokumentację składają się:

Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z załącznikami:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane oświadczenia uczestnika projektu;

 2. Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę 1 (dotyczy osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej);

 3. Zaświadczenie od lekarza o niesamodzielności z ewentualną informacją o zalecanym przez lekarza rodzaju pielęgnacji (dotyczy osób ubiegających się o przyznanie usług opiekuńczych);

 4. Zaświadczenie od lekarza o konieczności realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych (dotyczy osób, ubiegających się o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych);

 5. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia (dotyczy osób z niepełnosprawnościami);

 1. W imieniu uczestnika opiekun faktyczny może dokonać zgłoszenia do udziału w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie w wersji papierowej kompletnej to jest: wypełnionej i podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej: "Formularza zgłoszeniowego do projektu” wraz z niezbędnymi oświadczeniami.

 2. Osoby niesamodzielne lub w ich imieniu ich opiekunowie prawni oraz opiekunowie faktyczni oświadcza/ją, iż zapoznał/li się z Regulaminem Projektu oraz spełniają warunki uczestnictwa w nim określone.

 3. Osoby niesamodzielne lub w ich imieniu ich opiekunowie prawni oraz opiekunowie faktyczni są świadomi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, w tym oświadczeń, na podstawie których został/li zakwalifikowany/ni do udziału w Projekcie.

 4. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji.

 

 

§ 5

DOKUMENTY I PROCEDURY REKRUTACYJNE

 1. Kandydaci/-ki/ na uczestników projektu złożą poniższe dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych terminach rekrutacji (dokumenty może złożyć także opiekun faktyczny):

 1. Formularz rekrutacyjny

 2. Deklaracja uczestnictwa

 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w Biurze Projektu, na stronie internetowej Gminy Krzywda oraz GOPS w Krzywdzie.

 2. Kandydaci będą składać wypełnione formularze rekrutacyjne w Biurze Projektu-
  w siedzibie GOPS w Krzywdzie, listownie, drogą e-mail.

 3. Rekrutacja będzie trwała od 17.05.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do momentu dokonania pełnego naboru uczestników.

 4. Proces rekrutacji prowadzony będzie w sposób równościowy tj. poprzez zapewnienie dostępu osób z niepełnosprawnościami (pomoc w wypełnieniu i kompletowaniu dokumentów). Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu (Krzywda ul. Łukowska 20), gdzie występują usprawnienia architektoniczne (podjazd dla wózków, szerokie drzwi, dostosowana łazienka).

 5. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla wszystkich uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

 6. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

 7. Komisja Rekrutacyjna składa się z Kierownika GOPS w Krzywdzie i 2 pracowników socjalnych.

 8. Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona Komisja Rekrutacyjna. Praca komisji zostanie podzielona na dwa etapy:

 1. Weryfikacja formalna – sprawdzenie kompletności i poprawności wypełnienia formularza rekrutacyjnego;

 2. Ocena merytoryczna – na podstawie treści Formularza Rekrutacyjnego, sprawdzenie przez kandydata kryteriów dostępu.

 1. Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów wskazanych § 4 ust. 7 ustala listę osób przyjętych oraz w przypadku większej liczby zainteresowanych udziałem w Projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa, tworzona na takich samych zasadach jak lista podstawowa.

 2. W przypadku rezygnacji uczestnika, zmiany jego sytuacji zdrowotnej i/lub społeczno - ekonomicznej, skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu, śmierci uczestnika wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 3. W przypadku w którym wszystkie osoby z list podstawowych i rezerwowych zostaną objęte wsparciem w projekcie, a powstanie wolne miejsce w projekcie beneficjent ogłosi nabór uzupełniający na zasadach jak przy pierwszej rekrutacji, zostaną stworzone listy rankingowe jak w pierwszej rekrutacji. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczestnicy jak w pierwszej rekrutacji.

 4. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu poprzez pisemne oświadczenie,

  • złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

 1. Z wyłonionymi uczestnikami projektu organizator skontaktuje się drogą telefoniczną.

 

 

§ 6

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do:

 1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu,

 2. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

 3. Uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla Uczestnika/czki Projektu przewidziane,

 4. Punktualnego stawiania się na daną formę wsparcia,

 5. Usprawiedliwienia nieobecności w terminie do 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia,

 6. Potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności,

 7. Wypełniania ankiet monitorujących w trakcie trwania projektu.

 

 1. Uczestnicy/czki Projektu będą monitorowani podczas realizacji poszczególnych form wsparcia w projekcie.

 

§ 7

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

  1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został zakwalifikowany, na 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia, informując o tym Beneficjenta na piśmie.

  2. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu), która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją.

  3. Uczestnicy/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłoszenia Kierownikowi Projektu informacji o rezygnacji z udziału w projekcie.

  4. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania projektu, Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika.

  5. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, Beneficjent może obciążyć Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w Projekcie.

  6. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.

  7. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

  8. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 5 niniejszego paragrafu.

  9. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu, udział w Projekcie proponowany jest kolejnemu kandydatowi z listy rezerwowej.

 

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 r. i trwa do 30.04.2023 r.

 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem i ww. umowach rozstrzygane są przez Beneficjenta.

 4. Każda osoba kandydująca lub biorąca udział w Projekcie akceptuje warunki Regulaminu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego.

 

 

1 Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: „Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób”.