Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Miło nam poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krzywdzie rozpoczął realizację projektu pn. „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Adamowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Staninie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebieszowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Serokomli, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 420 osób (273 kobiet, 147 mężczyzn) poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego na terenie gminy Adamów, Stanin, Trzebieszów, Wola Mysłowska, Serokomla, Krzywda oraz Wojcieszków do końca XII 2020r.

Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez:
1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych

  1. Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  2. Pracę socjalną.

Głównymi rezultatami projektu będzie wzrost liczby miejsc świadczących usługi społeczne na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 579 704,00 zł - w tym dofinansowanie dla Gminy Krzywda:  63 496,00 zł

Wkład własny: 15 080,00 zł

Zapraszamy osoby/rodziny do wzięcia udziału w projekcie „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”. W celu udziału w projekcie należy się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie i złożyć deklarację o chęci skorzystania z usług wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności i o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty należy dostarczyć osobiście do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne