Zintegrowany system wsparcie rodziny w powiecie łukowskim

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cel projektu: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 375 osób (243 kobiet, 132 mężczyzn) poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego na terenie gminy Adamów, Stanin, Trzebieszów, Wola Mysłowska, Serokomla, Krzywda oraz Wojcieszków do końca X 2018r.

 

Grupa docelowa projektu: 140 rodzin zamieszkałych na terenie powiatu łukowskiego, w tym 375 osób (243 kobiet, 132 mężczyzn) z gmin: Adamów, Stanin, Trzebieszów, Wola Mysłowska, Serokomla, Krzywda oraz Wojcieszków. Z gminy Krzywda będzie mogło skorzystać 70 rodzin (200 osób).Grupa docelowa projektu to osoby zamieszkujące w/w gminy w tym osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które wpisują się w wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Z poradnictwa będą korzystać także osoby z otoczenia rodzin wykluczonych społecznie, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne.

 

Główne rezultaty projektu: wzrost liczby miejsc świadczących usługi społeczne na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wzrost liczby miejsc opieki i wychowania w już istniejącej placówce wsparcia dziennego, oraz zwiększenie kompetencji i umiejętności uczestników projektu.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych realizowanych przez następujących specjalistów:
 • Mediator rodzinny
 • Psycholog
 • Psycholog dziecięcy
 • Psychiatra środowiskowy
 • Prawnik
 • Terapeuta rodzinny
 • Specjalista ds. przemocy
 • Specjalista ds. uzależnień alkoholowych
 • Specjalista do spraw obywatelskich

 1. Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 2. Pracę socjalną.

Okres realizacji projektu: 1 listopad 2017 r. – 31 październik 2018 r.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie lub drogą mailową na adres: projektygops@gminakrzywda.pl

 

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20 lub pod nr telefonu 25 7551289.