Niepokonani 2

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie informuje, że realizuje projekt konkursowy „NIEPOKONANI 2” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel projektu: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 60 klientów (30 osób w pierwszej edycji 11.2017-10.2018 i 30 osób w drugiej edycji 11.2018- 10.2019) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej.

 

Grupa docelowa projektu: stanowią osoby w wieku 18-65 lat wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem lub osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, w szczególności pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych, jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby o niskich kwalifikacjach, posiadające niewielkie gospodarstwa rolne, korzystające z POPŻ 2014-2020, osoby z niepełnosprawnością.

Grupa docelowa liczy 60 uczestników projektu (42 kobiety i 18 mężczyzn) w tym: co najmniej 50% uczestników będą stanowiły osoby korzystające ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i co najmniej 10% ogółu uczestników, tj. min 6 osób będą stanowiły osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności.

 

Główne rezultaty projektu: 60 osób z Gminy Krzywda będzie miało szansę na zmianę status na rynku pracy. Ponadto projekt przyczyni się do wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji, a także do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie na rzecz włączenia społecznego.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • Program Aktywizacja i Integracja
 • prace społecznie użyteczne;
 • diagnoza i opracowanie indywidualnego planu działania;
 • trening kompetencji społecznych;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • poradnictwo prawne;
 • praca socjalna;
 • warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia;
 • warsztaty z autoprezentacji;
 • warsztaty z zakresu gospodarowania budżetem domowym;
 • zajęcia integrujące;
 • wsparcie finansowe (zasiłki przyznane w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej).

 

 • Aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa pozostałych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej
 • diagnoza i opracowanie indywidualnego planu działania;
 • trening rozwoju osobistego;
 • doradztwo zawodowe;
 • warsztat kompetencji informatycznych;
 • praca socjalna;
 • certyfikowane kursy/szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy;
 • warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia;
 • warsztaty z autoprezentacji;
 • zajęcia integrujące;
 • staże zawodowe;
 • stypendium szkoleniowe;
 • wsparcie finansowe (zasiłki przyznane w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej).

Okres realizacji projektu: 1 listopad 2017 r. – 31 październik 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 1 328 055,60 zł
Kwota dofinansowania: 1 128 847,26 zł

Rekrutacja do projektu: od listopada 2017 r. oraz od listopada 2018 r. i potrwa do końca danego roku lub do momentu zakwalifikowania 30 osób w każdym roku.

 

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu (GOPS) ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda, lub pod nr telefonu 25 7551289