Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

Stypendia szkolne i zasiłek szkolny

INFORMATOR

Stypendia szkolne i zasiłek szkolny 2022/2023

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

W celu otrzymania zasiłku szkolnego należy złożyć wniosek oraz dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWDZIE może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.


Na potrzeby prowadzonego postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

 

 INFORMACJE DODATKOWE

 Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 15.09.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie.

Wnioski złożone po 15.09.2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 KRYTERIUM DOCHODOWE

W roku szkolnym 2022/2023 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 600,00 zł. netto.

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystane stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:


Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.