Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

Krzywda plus – przez aktywność do rozwoju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie informuje, że realizuje w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich projekt konkursowy „Krzywda plus – przez aktywność do rozwoju” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 30 klientów (15 osób w pierwszej edycji 01.2018-12.2018 i 15 osób w drugiej edycji 01.2019- 12.2019) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej.

Grupa docelowa projektu: stanowią osoby wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby bezrobotne wyłącznie osoby należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracą socjalną zostaną objęte również osoby z otoczenia, rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie  jest niezbędny dla skutecznego wsparcia uczestników.

Grupa docelowa liczy 30 uczestników projektu (20 kobiet i 10 mężczyzn) w tym: co najmniej 50% uczestników będą stanowiły osoby korzystające ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Główne rezultaty projektu: 30 osób z Gminy Krzywda będzie miało szansę na zmianę status na rynku pracy. Efektem projektu będzie podniesienie jakości, skuteczności i efektywności działań instytucji pomocy społecznej i integracji na rzecz włączenia społecznego.

Zadania przewidziane w projekcie dla uczestników:

 

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2018 r. – 31 grudzień 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 811 650,00 zł
Kwota dofinansowania: 689 902,50 zł

Rekrutacja do projektu: od stycznia 2018 r. oraz od stycznia 2019 r. i potrwa do 31 marca lub do momentu zakwalifikowania 15 uczestników w każdym roku.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu (GOPS) ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda, lub pod nr telefonu 25 7551289