Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMATOR

Artykuły

Bank Żywności - ogłoszenie

 

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

 

W tym roku po raz kolejny Gmina Krzywda przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy dla Najbardziej Potrzebujących. Do naszej gminy żywność dostarczana jest przez Bank Żywności w Lublinie.

Wydawaniem żywności od tego roku zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie. Żywność wydawana będzie w Krzywdzie przy ul. Przemysłowa 1 (dawna baza GS) osobom, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Aby otrzymać paczkę żywnościową należy najpierw udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie mieszczącego się przy ul. Łukowskiej 20 w celu uzyskania skierowania.

 

Skierowania wydawane są od 3 września 2019r. w godzinach pracy Ośrodka (8.00 – 16.00).

 

Zgodnie z założeniami programu pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej między innymi: ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, potrzeby ochrony macierzyństwa, wielodzietności i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Osoby korzystające w ostatnich 6 miesiącach z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie nie muszą składać oświadczeń dotyczących ich dochodów, gdyż ich sytuacja znana jest ośrodkowi na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych. Natomiast osoby niekorzystające z pomocy społecznej, chcące skorzystać z pomocy w formie paczki żywnościowej zobowiązane są złożyć oświadczenie, którego wzór zamieszczony jest poniżej. Do oświadczenia należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające dochód (zgodnie z informacją na oświadczeniu).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie na podstawie złożonego oświadczenia, ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu wydania skierowania, w sytuacji kiedy uzyska informację o dysproporcjach między deklarowanym dochodem, a faktycznym dochodem rodziny. Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego równoznaczna jest z rezygnacją z tej formy pomocy.

 

Więcej informacji uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie osobiście lub pod nr telefonu 25 755-12-89.

 

W załączeniu oświadczenie na podstawie którego będą wydawane zaświadczenia.

 

28 sierpnia 2019

Informacja - stypendium szkolne

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie informuje rodziców/ pełnoletnich uczniów, którzy wnioskowali sami na siebie z terenu Gminy Krzywda, którzy mają przyznane prawo do stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019, iż od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2019 roku nastąpi weryfikacja dochodów w celu wydania decyzji zmieniających.


W związku z powyższym prosimy wszystkich wnioskodawców o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie ( pokój nr 3 ) w w/w terminie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na decyzję zmieniającą oraz w przypadku, gdy dochody uległy zmianie dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu netto za miesiąc marzec 2019 roku.
Druki oświadczenia dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie oraz na stronie internetowej www.gops.gminakrzywda.pl jako plik do pobrania.

27 lutego 2019
Czytaj więcej o: Informacja - stypendium szkolne

Harmonogram wydawania żywności w 2019

8 stycznia 2019