Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę węgla kamiennego dla podopiecznych

GOPS na terenie Gminy Krzywda

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zwraca się z zapytaniem ofertowym
o podanie asortymentu węgla polskiego wraz z ceną zakupu 1 tony z dostawą i rozładunkiem 
na terenie Gminy Krzywda.

11 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

o cenę  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  świadczonych  w miejscu zamieszkania

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ośrodek poszukuje specjalistów w zawodzie: fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, logopeda, pedagog, psycholog.

11 grudnia 2018

Ogłoszenie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie poszukuje fizjoterapeuty do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: od 01 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z możliwością przedłużenia umowy.

Ogólny zakres wykonywania czynności: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu w miejscu zamieszkania osoby objętej usługami w wymiarze - 20 godzin w miesiącu.

Niezbędne wymagania: określone w § 3 pkt. 1,2,3,4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), tj.

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz posiadanie, co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób  z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym ,
 • ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji
 • innej jednostce niż wymienione w pkt.1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji, posiadające co najmniej roczny staż pracy w w/w jednostkach.
 1. Nieposzlakowana opinia.
 2. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
 • rzetelność i obowiązkowość
 • zrównoważenie emocjonalne,
 • odporność na trudne sytuacje i stres.

Oferta powinna zawierać:

 • Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)
 • Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
 • Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r, poz.1000)

Oferty należy składać do dnia 30.11.2018 r. do godz. 1400

Ofertę należy dostarczyć w formie papierowej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20 21-470 Krzywda z dopiskiem „Oferta na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi” lub w formie elektronicznej w postaci skanów dokumentów na adres mailowy gops@gminakrzywda.pl

 

                                                                                                                                                       Kierownik

                                                                                                                                                        GOPS w Krzywdzie

                                                                                                                                                        mgr Tomasz Ciężki

23 listopada 2018