Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

Rozeznanie Rynku - Na wycenę indywidualnego doradztwa zawodowego

30 maja 2022

Lublin, dnia 30.05.2022 r.

ROZEZANIE RYNKU

Na wycenę indywidualnego doradztwa zawodowego

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w ramach projektu „Niepokonani 4” RPLU.11.02.00-06-0025/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie

 

ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda

NIP: 8251037594, REGON: 005183347

 

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego. Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi. Zaplanowane usługi skierowane są do 48 Uczestników Projektu.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego. W ramach usługi przewiduje się następujące czynności:

 1. przeprowadzenie przez doradcę zawodowego diagnozy potrzeb uczestników oraz stworzenie dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ścieżki reintegracji, wypracowanie IPD w wymiarze po 4h dla 48 osób, łącznie 192h.

 2. Za godzinę pracy trenera przyjmuje się godzinę zegarową - 60 minut, zajęcia mogą odbywać się w dni robocze oraz ewentualnie w soboty i niedziele, w zależności od potrzeb uczestnika projektu.

 1. Miejscem świadczenia usług objętych umową jest województwo lubelskie, na terenie gminy Krzywda. Na czas realizacji doradztwa zostanie udostępniona bezpłatnie sala.

 2. Wzory dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia doradztwa: wzory list obecności, karty indywidualnego doradztwa, protokoły odbioru usługi zostaną przygotowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy.

 3. Termin realizacji zamówienia odbędzie się od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r., przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu i zostanie uzgadniany z Wykonawcą przed rozpoczęciem doradztwa w terminie zgodnym ze zgłoszoną przez Wykonawcę gotowością świadczenia usług na rzecz uczestników projektu.

 4. Opis Uczestników Projektu: grupę docelową projektu stanowią osoby wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem lub osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, klienci GOPS w Krzywdzie. Są to osoby będące w wieku aktywności zawodowej, w szczególności: pozostające bez zatrudnienia - osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, większość to osoby z niskimi kwalifikacjami (ale nie wykluczamy z możliwości udziału os. z wyższym wykształceniem), zakładamy również udział osób posiadających niewielkie gospodarstwa rolne, korzystające z pomocy społecznej w wieku 18-65 lat.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

85312320-8 - Usługi doradztwa

 1. Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:

 1. sporządzanie dokumentacji z prowadzonych zajęć: list obecności z warsztatów, protokołów, harmonogramów oraz innej niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej wskazanej przez Zamawiającego,

 2. stała i bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie dotyczącym realizacji doradztwa,

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu oryginałów wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia, a zeskanowanych dokumentów, w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli, wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

 3. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 4. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

 5. Usługa realizowana będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przygotowaną na wzorach Zamawiającego,

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. dysponują kadrą trenerów/wykładowców legitymujących się odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami, tj. dysponują co najmniej 1 trenerem/wykładowcą w ramach tematu doradztwa lub osobiście spełniają warunki

Do oferty należy dołączyć kserokopie dyplomów i certyfikatów wskazanych w części Wykształcenie, kwalifikacje oraz protokołów odbioru usługi/kopii/świadectw pracy/referencji potwierdzających posiadanie doświadczenia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

 1. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 1. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. SKŁADANIE OFERT WYCENY:

    1. Wycenę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

    2. Termin złożenia wyceny: do dnia 7 czerwca 2022 r. do godziny 16.00. Decyduje data i godzina wpływu.

    3. Forma złożenia wyceny:

    1. Wykonawca może złożyć jedną wycenę.

    2. Wycena powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

    3. Wszelkie zmiany w tekście wyceny (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

    4. Wycena Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

    5. Przed upływem terminu składania formularza wyceny, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonego formularza lub wycofać ofertę wyceny. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania wyceny. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak wycena, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.