Zapytanie ofertowe 2

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2021

 Krzywda, dn. 09.12.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w zakresie realizacji usługi

polegającej na zorganizowaniu 2 wyjazdów do teatru w Warszawie i 3 wyjazdów do kina w Łukowiew ramach projektu „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzywda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20 21-470 Krzywda

Osoba upoważniona do kontaktu: Natalia Bany - tel. 25 755 12 89 (w godz. 8:00 -16:00), e-mail:gops@gminakrzywda.pl

 

Zapytanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część I przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który zorganizuje 2 wyjazdy do teatru w Warszawie dla 3 grup po 30 osób:

 1. Wynajem autokaru

 2. Ubezpieczenie uczestników projektu

 3. Obiad (dwudaniowy z napojem i deserem)

 4. Bilety(repertuar będzie odpowiadał na potrzeby i wrażliwość seniorów)

Część II przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który zorganizuje 3 wyjazdy do kina w Łukowie dla 3 grup po 30 osób:

 1. Bilety (repertuar będzie odpowiadał na potrzeby i wrażliwość seniorów)

 2. Wynajem autokaru

 

3. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

 1. Zorganizowanie 2 wyjazdów do teatru w Warszawie dla 3 grup po 30 osób w tym:

 • Wynajem autokaru

 • Ubezpieczenie uczestników projektu

 • Obiad (dwudaniowy z napojem i deserem)

 • Bilety(repertuar będzie odpowiadał na potrzeby i wrażliwość seniorów)

 1. Zorganizowanie 3 wyjazdów do kina w Łukowie dla 3 grup po 30 osób w tym:

 • Bilety (repertuar będzie odpowiadał na potrzeby i wrażliwość seniorów)

 • Wynajem autokaru

 

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Miejsce realizacji usługi:

 • Część I: województwo mazowieckie

 • Część II: województwo lubelskie, powiat łukowski

 1. Termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia zakończenia niniejszej procedury i wyboru Wykonawcy do dnia 30 kwietnia 2023 r. Zamawiający wymaga od Wykonawców dyspozycyjności.

UWAGA: Wskazane przez Zamawiającego uzgodnione terminy nie będą mogły zostać odrzucone przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec opóźnieniu o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie czasowe.

 

5. WYMAGANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Do składania ofert zapraszamy Wykonawców , Którzy spełniają warunki: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

  a) doświadczenie w zakresie przewozu zorganizowanych grup

           b) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

        2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia i dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania usługi, znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

        3. Oferta musi zawierać cenę brutto i netto za wykonanie usługi (formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego).

 

6. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania ( załącznik nr 1) i oświadczenie o posiadanym doświadczeniu oferenta w zakresie przewozu zorganizowanych grup oraz wypis z KRS lub CEiDG.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy dostarczyć do dnia 16.12.2021 r. do godz. 10.00 osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20 21-470 Krzywda w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na zapytanie ofertowe z dn. 09.12.2021r. do projektu Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda” lub w formie elektronicznej na adres: gops@gminakrzywda.pl.

 

9. KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20 21-470 Krzywda

 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie: gops@gminakrzywda.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o podrozdział 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz podmioty i instytucje publiczne odpowiedzialne za realizację programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu;

 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie oferty;

 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 8. posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki do pobrania